A Must

สินค้าหรือนวัตกรรมที่เข้าแข่งขัน จะต้องอยู่ในหมวดหมู่ที่ส่งเข้าแข่งขัน และภายใต้โจทย์ที่สินค้าหรือนวัตกรรมนั้นๆ จะต้องสามารถต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคได้ (CHANGE THE WORLD) หรือพลิกโฉมวงการเกษตรให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อมหาชนและประเทศชาติ

01
Agrithon

Category

สินค้าหรือนวัตกรรม ที่เข้าแข่งขัน จะต้องอยู่ในหมวดหมู่ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งสิ้น โดยใน Season 1 ปี 2024 นี้ Agrithon จะประกาศหมวดหมู่ในการ แข่งขันเพียง 5 หมวดหมู่จาก 9 หมวดเพื่อการแข่งขันในปีนี้เท่านั้น