Agri-Innovator
Showcase, Debuts and Competition.
About Us

แอกริธอน

คือ การแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมเกษตรที่เน้นการคิดค้น วิจัยด้านการเกษตรในทุกมิติผ่านการพัฒนาจากความรู้ขั้นพื้นฐานไปถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดย แอกริธอน มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และนวัตกรรม เพื่อเป็นทางออก ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม และมหาชนในวงกว้าง อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดแนวคิดเพื่อช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว จะเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ก็ได้